Home Predstavitev projekta KRAS-CARSO na okrogli mizi "Geoparki Slovenije"

Predstavitev projekta KRAS-CARSO na okrogli mizi "Geoparki Slovenije"

V četrtek, 15. marca 2012 je bil projekt KRAS-CARSO predstavljen udeležencem okrogle mize »Geoparki Slovenije«, ki je bila organizirana s strani Sekcije za geološko dediščino Slovenskega geološkega društva.

V sklopu predstavitve so bile poudarjene projektne aktivnosti, ki se nanašajo na obravnavano tematiko v okviru okrogle mize. V projektu KRAS-CARSO se namreč analizira možnosti za vzpostavitev »Geoparka Kras«. Rezultati analize bodo oblikovani v Študijo izvedljivosti vzpostavitve geoaparka na Krasu.

Na okrogli mizi je bilo izpostavljeno predvsem vključevanje geološke stroke, Univerze – Oddelka za geologijo NTF, Inštitutov v okviru ZRC SAZU, Zavoda RS za varstvo narave, Geološkega zavoda Slovenije, Slovenskega geološkega društva in druge geološke javnosti v aktivnosti geoparkov.

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."