Home Drugo srečanje Skupine narava

Drugo srečanje Skupine narava

V sredo, 14. marca 2012 je na sedežu Občine Sežana potekalo drugo srečanje članov Skupine narava. Na delovni sestanek so bile povabljene tudi druge ključne inštitucije oz. drugi ključni akterji na območju Krasa, ...

... ki lahko pomembno prispevajo k doseganju učinkovitih rezultatov aktivnosti v okviru upravljanja naravnih virov. Dr. Mitja Prelovšek, predstavnik izvajalca - Inštituta za raziskovanje krasa - je predstavil osnutek Študije o Krasu, ki vključuje analizo obstoječega stanja (1. del: analiza preteklih dokumentov in dokumentov v nastajanju s področja naravnih območij, kmetijstva, gozdarstva, varstva narave, turizma in rekreacije ter naravnih virov; 2. del: dejavniki ogrožanja in problemi, ki se tičejo stanja in razvoja naravnih območij ter potrebe po varovanju le-teh). S strani udeležencev sestanka je bilo v okviru razprave podanih precej mnenj in pripomb, ki jih bo izdelovalec upošteval pri nadaljnjem oblikovanju študije.

 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."