Home Strokovno projektna skupina in Medresorska koordinacijska skupina v ponovnem imenovanju zaradi reorganizacije ministrstev

Strokovno projektna skupina in Medresorska koordinacijska skupina v ponovnem imenovanju zaradi reorganizacije ministrstev

Direktorat za prostor, ki po novem deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor, je ministrstva sodelujoča v medresorski koordinacijski skupini pozval k potrditvi dosedanjih članov ...

... in njihovih namestnikov v strokovni projektni skupini oz. k imenovanju novih predstavnikov (člana in njegovega namestnika), ki bodo sodelovali v omenjeni skupini. Skupina skrbi za zagotavljanje vseh sektorskih vsebin in za koordinacijo pri izdelavi strokovnih podlag za celovito prostorsko zasnovo matičnega Krasa, ki bo izdelana v okviru projektnih aktivnosti "skupno prostorsko načrtovanje".


 


Project KRAS-CARSO / Sustainable management of natural resources and regional cohesion cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.
Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources."
"The author, the Regional Development Agency of Karst and Brkini, is exclusively responsible for the content of the website."
"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."