Domov Predstavitev projekta

Kratka predstavitev projekta

Osnovni podatki o projektu:

  • Naslov projekta: Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija
  • Akronim: KRAS-CARSO
  • Prednostna naloga:  1 – Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
  • Strateški projekt
  • Vrednost: 3.013.694,40 EUR
  • Trajanje: od 1. januarja 2010 do 31. marca 2014
  • Sofinanciranje: iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Povzetek:

Projekt KRAS – CARSO, s polnim imenom Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija, se je izvajal na teritoriju Krasa in spodbujal trajnostno teritorialno integracijo homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo. Rezultat projekta so izvedene aktivnosti, ki so prispevale k trajnostnemu upravljanju naravnih virov in teritorialni koheziji s skupnimi strategijami na čezmejni ravni. Izdelani so bili praktični dokumenti - smernice za lokalne javne uprave (kraške občine ter pokrajina Trst in Gorica) za sprejem enotnih meril za načrtovanje prostorskega razvoja na ravni prostorskih načrtov in izvedbenih aktov ter upravljanje naravnih in okoljskih virov (Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu, Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa, Skupne smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu, Smernice za varčevanje z energijo v javnih ustanovah na Krasu, Študija o Krasu, Smernice za upravljanje naravnih območij na Krasu, Študija izvedljivosti ustanovitve geoparka na Krasu), pri čemer se je združevalo ohranjanje narave in okoljske dediščine s potrebami družbenoekonomskega razvoja in kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva.

Realizirane so bile številne infrastrukture s čezmejnim pomenom, ki so prispevale k izboljšanju privlačnost teritorija. Izvedene projektne aktivnosti so vključevale tudi pripravo zemljevida o ogroženosti pred gozdnimi požari in ustanovitev več stalnih mrež sodelovanja: mreža informativnih centrov in Živega muzeja Krasa, mreža poti, zanimivosti in itinerarijev. Realizirana je bila tudi ustanovitev oz. nadaljevanje sodelovanja stalne strukture za sodelovanje med lokalnimi subjekti za upravljanje teritorija - za skupni in čezmejni razvoj Krasa, ki bo v bodoče lahko institucionalizirana tudi v obliki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

16 projektnih partnerjev je skupaj z vodilnim partnerjem - Občino Sežana - ves čas trajanja projekta skrbelo za kvalitetno in učinkovito upravljanje ter prepoznavnost projekta KRAS-CARSO.

 

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."