Domov Predstavitev projekta Aktivnosti DELOVNI SKLOP 3 - SKUPNO PROSTORSKO PLANIRANJE

DELOVNI SKLOP 3 - SKUPNO PROSTORSKO PLANIRANJE

DELOVNI SKLOP 3 - SKUPNO PROSTORSKO PLANIRANJE

AKTIVNOST 1 IN 2 - Študija o prostorskem načrtovanju in Skupno prostorsko planiranje

Aktivnost 1 in 2 delovnega sklopa »Skupno prostorsko planiranje« sta bili v okviru projekta predvideni, zaradi čedalje večje potrebe po pridobitvi skupnih načinov in instrumentov za čezmejno homogeno prostorsko načrtovanje. Upravna razdelitev med Slovenijo in Italijo je namreč pomenila pripravo dokumentov prostorskega načrtovanja, ki se razlikujejo v načelih in načinih izvajanja, zaradi česar je prostorsko urejanje čezmejnega Krasa neenotno. Obenem se vedno znova ugotavlja, da se neenotnost kljub sprejetim strateškim usmeritvam prostorskega načrtovanja v Republiki Sloveniji v prvi vrsti pojavlja že na nacionalni ravni, saj v tem primeru primanjkuje ustrezen instrument kot osnova regionalno usklajeni prostorski politiki, ki bi vzdrževala pregled nad celotnim prostorom in na dogovorni ravni usmerjala družbeno ekonomski razvoj v vidiku dolgoročnega trajnostnega prostorskega razvoja. Zaradi kompleksnosti in edinstvenosti Krasa, potrebuje to območje smotrno upravljanje s prostorom, ki bo zagotavljajo celovit razvoj območja. Vzpostavitev trajnostnega načrtovanja rabe prostora pa je možno le s skladno prepletenostjo varstvenih, razvojnih in drugih ukrepov, tako da iz njih izhajajoče zahteve ne povzročajo posledic na socialne, gospodarske in okolje varstvene razmere, temveč nudijo usklajene rešitve. V ta namen, torej s ciljem usklajenega načrtovanja čezmejnih prostorsko razvojnih ureditev, vključujeta predvideni aktivnosti pripravo treh dokumentov, in sicer Študije o prostorskem načrtovanju na Krasu (z analizo obstoječega stanja na področju prostorskega in razvojnega načrtovanja), Celovitega strateškega načrta za razvoj Krasa (s celovito prostorsko zasnovo matičnega Krasa) ter Smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu.

Aktivnost vodita vodilni partner (VP) in Pokrajina Gorica (PP2) v sodelovanju z izbranima zunanjima izvajalcema na slovenski in italijanski strani Krasa. Ostali partnerji projekta sodelujejo v okviru Skupine lokalni razvoj, ki je bila, vključujoč tudi druge strokovne institucije na območju Krasa, ustanovljena z namenom podajanja strokovnih izhodišč ter potrditve vsebine izdelanih dokumentov. Pri izvedbi aktivnosti sodelujejo poleg Skupine lokalni razvoj tudi druga delovna telesa in organi odločanja, v bodoče pa bodo v sam proces vključeni še predstavniki različnih ciljnih skupin in interesov.

AKTIVNOST 3 - Ustanovitev EZTS na Krasu

Cilj aktivnosti je preveriti možnosti ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) z namenom vzpostavitve stalne podpore čezmejnemu sodelovanju na Krasu. EZTS je instrument, ki ga predvideva Uredba (ES) št. 1082 iz leta 2006, da bi olajšali in spodbujali čezmejno, transnacionalno in med regionalno sodelovanje med člani, ki so lahko države članice, deželne skupnosti, lokalne skupnosti ali prostovoljne organizacije javnega prava. V okviru projekta je predvidena izpolnitev vseh formalnih in organizacijskih korakov, potrebnih za formalno ustanovitev EZTS, v kolikor slednjega zaradi zakonodajnih omejitev ne bo mogoče vzpostaviti do zaključka projekta, pa bo do tedaj vzpostavljeno vsaj »Stalno čezmejno omizje za razvoj Krasa« z istimi nameni kot EZTS. V ta namen je predvidena priprava statuta EZTS ali ustreznega sporazuma v primeru »Stalnega čezmejnega omizja«, določitev njegovih kompetenc in ustanovitev delovne skupine. V kolikor bo mogoče, se bo nato prešlo še na prošnjo za vzpostavitev EZTS pri ustreznih državah članicah (Italiji in Sloveniji). Glavni cilj EZTS ali »stalnega čezmejnega omizja« na Krasu bo spodbujanje izvajanja »Celovitega strateškega načrta za razvoj Krasa«, katerega izdelavo predvideva predhodno opisana aktivnost.

Aktivnost vodi vodilni partner (VP) v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem. Ostali partnerji projekta sodelujejo pri izvedbi aktivnosti z nudenjem svojega osebja v skladu s specifičnimi tehničnimi kompetencami in izkušnjami.

AKTIVNOST 4 - Pobude za širjenje strategij za varčevanje z energijo

Ker je energija eden izmed pomembnih dejavnikov za okolje, je namen aktivnosti priprava dokumenta Smernice za varčevanje z energijo v javnih upravah na Krasu, ki bo podlaga varčevanju z energijo v javnem sektorju na Krasu ter podpiranju izrabe obnovljivih virov energije. Pri tem bosta upoštevana dva pomembna vidika, in sicer učinkovita raba energije v stavbah ter javna razsvetljava. V okviru pripravljenega dokumenta bodo določene najbolj učinkovite tehnološke rešitve glede na specifične lastnosti teritorija, poleg tega pa bodo predlagani tudi primeri izvedbe.

Aktivnost vodita vodilni partner (VP) in Pokrajina Gorica (PP2) v sodelovanju z izbranima zunanjima izvajalcema. Ostali partnerji projekta sodelujejo pri izvedbi aktivnosti z nudenjem svojega osebja v skladu s specifičnimi tehničnimi kompetencami in izkušnjami.

 

Delovni sklop 2

Delovni sklop 4

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."