Domov Predstavitev projekta Aktivnosti DELOVNI SKLOP 5 - KOMUNIKACIJSKI NAČRT

DELOVNI SKLOP 5 - KOMUNIKACIJSKI NAČRT

DELOVNI SKLOP 5 - KOMUNIKACIJSKI NAČRT

AKTIVNOST 1 - Priprava in izvedba komunikacijskega načrta ter priprava informativnih materialov

Aktivnost je namenjena pripravi in izvedbi komunikacijskega načrta s PR podporo projektu, s pripravo celostne grafične podobe, ki naj bi prispevala k enotni podobi in prepoznavnosti ne samo projekta, temveč celotnega teritorija Krasa, ter pripravo spletne strani projekta. Aktivnost predvideva tudi pripravo informativnih materialov, namenjenih obiskovalcem Krasa, in sicer:

  • predstavitveno publikacijo o Krasu o okoljskih, kulturnih in tradicionalnih značilnostih območja,
  • zgibanko o poteh na Krasu, ki se jih da prevoziti z avtomobilom in kolesom,
  • brošuro o visokokvalitetnih naravoslovnih in kulturnih elementih Krasa,
  • zgibanko o Živem muzeju Krasa ter
  • zgibanko o muzeju o vodi na Krasu.

Obenem aktivnost predvideva tudi pomoč pri objavi informativnega materiala, izdelanega za spodbujanje aktivnosti centra za kulturne aktivnosti v Repniču, sprejemnega centra Gradina in sprejemnega centra v Boljuncu.

Aktivnost izvajata Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (PP16) ter Lokalna akcijska skupina Kras (PP15) z izbranima zunanjima izvajalcema na slovenski in italijanski strani Krasa. Vodilni partner (VP) skrbi za koordinacijo izvajanja aktivnosti.

AKTIVNOST 2 - Organiziranje dogodkov projekta

Aktivnost je namenjena organiziranju dogodkov za seznanjanje širše javnosti o projektu ter promoviranje izvedenih pobud. Aktivnost vključuje organizacijo:

  • vmesne tiskovne konference za predstavitev rezultatov projekta realiziranih v prvi polovici trajanja projekta ter
  • 12 otvoritev investicijskih pobud projekta (Informacijski center Krasa v Sežani, Živi muzej Krasa, Sprejemni center Gradina, Turistično informacijski center Hrpelje-Kozina, Cesta Betanja-Gabrk, poti od Gorjanskega in Brestovice do meje z Italijo, dostopne poti in razgledišče Cerje, kolesarska steza pri potoku Osp, Sprejemni cente v Boljuncu, Center za kulturne aktivnosti v Repniču, Muzej o vodi na Krasu in Primestna cesta Devin-Nabrežina).

Aktivnost se izvaja v sodelovanju s posameznimi partnerji, ki so zadolženi za organizacijo otvoritvenega dogodka infrastrukturne pobude realizirane v svoji pristojnosti. Vodilni partner (VP) bo poleg dveh otvoritvenih dogodkov (prvi izmed slednjih je bil izveden v marcu lanskega leta - 2011) organiziral vmesno konferenco v drugi polovici izvajanja projekta.

 

Delovni sklop 4

 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."