Domov Strokovno projektna skupina in Medresorska koordinacijska skupina v ponovnem imenovanju zaradi reorganizacije ministrstev

Strokovno projektna skupina in Medresorska koordinacijska skupina v ponovnem imenovanju zaradi reorganizacije ministrstev

Direktorat za prostor, ki po novem deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor, je ministrstva sodelujoča v medresorski koordinacijski skupini pozval k potrditvi dosedanjih članov ...

... in njihovih namestnikov v strokovni projektni skupini oz. k imenovanju novih predstavnikov (člana in njegovega namestnika), ki bodo sodelovali v omenjeni skupini. Skupina skrbi za zagotavljanje vseh sektorskih vsebin in za koordinacijo pri izdelavi strokovnih podlag za celovito prostorsko zasnovo matičnega Krasa, ki bo izdelana v okviru projektnih aktivnosti "skupno prostorsko načrtovanje".


 


Projekt KRAS-CARSO / Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kehezija sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto CARSO-KRAS / Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

"Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev."
"Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov."
"Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali."
"Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Agenzia di sviluppo territoriale del Carso e Brkini."